Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei w Podczerwonem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://sppodczerwone.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2022-11-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Informacje dodatkowe – strona posiada

Na stronie internetowej przeglądarki można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • strona jest responsywna – dostosowana do obsługi na urządzeniach mobilnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-25
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2022-11-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt i informacje zwrotne

 • osoba do kontaktu– Agata Duraj

 • email: sppodczerwone@czarny-dunajec.edu.pl

 • numer telefonu: 18 2757956

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przystanek

W pobliżu szkoły znajduje się przystanek komunikacji publicznej (400 m). Trasa do szkoły jest bezpieczna i odbywa się za pośrednictwem chodnika i bezpiecznego przejścia dla pieszych. Brak właściwego oznaczenia pineską GPS wejścia do budynku.

Parking

Obok szkoły znajduje się parking dostępny dla pracowników oraz petentów. Na parkingu wyznaczono miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla rodzin z dziećmi. Istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami w pojeździe znajdującym się na miejscu parkingowym.

Wejście do budynku

1) Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody zewnętrzne, natomiast drugie wejście umożliwia dostęp do budynku z parteru, gdzie znajduje się miejsce do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku ucznia z niepełnosprawnością ruchową zajęcia dydaktyczne przeprowadzone będą w klasie na parterze.

2) Brak oznaczeń fakturowych schodów zewnętrznych natomiast oznaczono je kontrastowo.

3) Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej 150cm x150 cm.

4) Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami.

5) Przy drzwiach znajduje się dzwonek.

6) Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku i wymaga skontrastowania.

7) Wejście do budynku jest dobrze oświetlone światłem sztucznym.

8) Przed i za drzwiami wejściowymi nie ma stopni.

9) Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami.

10) Przy wejściu do budynku brak tyflografiki.

Schody wewnętrzne

1) Schody są równe, proste i mają taki sam kształt.

2) Wyposażone są w poręczę, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

3) Schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym i są oznaczone kontrastowo.

4) Przed schodami i na ich szczycie nie ma oznaczeń fakturowych.

5) Brak oznaczeń pięter i skontrastowanych informacji.

6) W budynku brak windy, w związku z czym zajęcia dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą odbywać się jedynie na parterze.

7) Ilość stopni w jednym biegu nie przekracza 10.

Ciągi komunikacyjne

1) Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm).

2) Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód.

3) Ciągi komunikacyjne są oznakowane kontrastowo.

4) Drzwi wewnętrzne są odpowiednio skontrastowane.

5) Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

Klasy i pomieszczenia

1) W klasach jest dobra akustyka.

2) Klasy mają regularny kształt.

3) Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny.

4) Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania światła.

5) Zastosowano odpowiednia kolorystykę- kontrast drzwi w stosunku do ścian.

6) Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

7) Pomieszczenia oznaczone są drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

8) W budynku znajdują się oznaczenia symboliczne (piktogramy).

9) Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Łazienka i toaleta

1) W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

2) W toalecie brak przewijaka oraz haczyków na ubrania.

3) W toalecie znajduje się przycisk alarmowy.

Bezpieczeństwo i ewakuacja

1) Dla szkoły stworzono alternatywny sposób ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

2) Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.

3) W budynku brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.

4) Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a.

5) Wzdłuż ciągów komunikacyjnych płaszczyzny poziome są dobrze skontrastowane.

6) W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

7) Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski.

8) Czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych .

9) Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
10) W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

11) Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.