Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Powiększ obrazUczniowie z dyplomami - cała grupa

W kończącym się powoli roku szkolnym 2021/2022 dzieci z klas 1-3 wzięły udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał na podstawie aktualnej Podstawy Programowej oraz kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021 /2022 (punkt 1 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; punkt 2 – wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne; punkt 3 – wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacja patriotyczna, poznawanie polskiej kultury).

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

– Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

– Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

– Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

– Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,

Projekt składa się z trzech modułów:

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

W ramach projektu uczniowie (głównie podczas zajęć na świetlicy) m.in:

– poznawali różne kultury (chińskie wynalazki, smoki, wachlarze, egipskie pismo: hieroglify),

– obcowali ze sztuką i sami ją tworzyli (historia teatru, teatrzyk lalkowy, malowanie w plenerze, malowanie na piasku, słuchanie bajek i innych utworów literatury dziecięcej),

– poznawali zasady współżycia społecznego (zasady zachowania się przy stole podczas wizyty w restauracji, prawa dziecka, zasady zachowania się w teatrze i muzeum),

– pogłębiali przynależność do kraju, regionu i rodziny (drzewo genealogiczne, pamięć o zmarłych poprzez wizytę na grobie naszego patrona, tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem zdjęcia ważnych obiektów w naszej miejscowości, omawianie ważnych świąt patriotycznych, akcja „Szkoła do hymnu”).

Na zakończenie projektu każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z niektórych działań przeprowadzonych w bieżącym roku szkolnym.

Więcej zdjęć na stronie: www.facebook.com/sppodczerwone/posts/pfbid02bsDX4dPF6sMvRbWoVvFKRXKU4hgrrCwGrYQXH9zgJ8hG9sQewG4PpxBeGo95ciQTl