Praca dla psychologa

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa- Wojciecha Lei w Podczerwonem poszukuje psychologa:

Wymiar zatrudnienia:
5 godzin – psycholog szkolny
Wymagania niezbędne:
– posiada obywatelstwo polskie,
– posiada wykształcenie wyższe kierunkowe
– spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
– nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
– przestrzega podstawowych zasad moralnych.
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
– kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
– oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa .
Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem; w terminie: do dnia 26 sierpnia 2022 r.
2. Dokumenty osób niezakwalifikowanych na ww. stanowisko można odbierać do 30 września 2022 r., (dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone).
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa- Wojciecha Lei
w Podczerwonem
Monika Czapla