Nabór

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Brata Witalisa- Wojciecha Lei w Podczerwonem ogłasza nabór
kandydatów do realizacji zadań nauczycieli-


specjalność, przedmiot, wymiar etatu:

1. psycholog- 6/22

2. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego- 10 godzin rocznie kl 7 oraz kl 8

3. wychowanie do życia w rodzinie- 14 godzin rocznie w klasach 4-8

Termin składania dokumentów: do 28 lipca 2023 r.

I. Wymagania niezbędne

Na stanowisku nauczyciela może być zatrudniony nauczyciel, który posiada:

obywatelstwo polskie

kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu

kompetencje interpersonalne, społeczne i komunikacyjne;

umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

II. Dodatkowe kompetencje:

znajomość przepisów prawa oświatowego;

doświadczenie w pracy z dziećmi;

III. Wymagane dokumenty

1. CV

2. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela;

3. Oświadczenia kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne;

4.Informacja z KRK o niekaralności;

5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela.